Map1lc3b and Sqstm1 Modulated Autophagy for Tumorigenesis and Prognosis in Certain Subsites of Oral Squamous Cell Carcinoma

Pei-Feng Liu, Hsueh-Wei Chang, Jin-Shiung Cheng, Huai-Pao Lee, Ching-Yu Yen, Wei-Lun Tsai, Jiin-Tsuey Cheng, Yi-Jing Li, Wei-Chieh Huang, Cheng-Hsin Lee, Luo-Pin Ger, Chih-Wen Shu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Map1lc3b and Sqstm1 Modulated Autophagy for Tumorigenesis and Prognosis in Certain Subsites of Oral Squamous Cell Carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences