Malignancy in renal transplant recipients

M. S. Wu, C. C. Huang, S. H. Chu, C. K. Chuang, M. K. Lai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Malignancy in renal transplant recipients」主題。共同形成了獨特的指紋。