Making a little history with the chang gung cleft lip repair

Gavin Chun Wui Kang, Jung Ju Huang, Chun Shin Chang, Yong Chen Por, Philip Kuo Ting Chen, Jyh Ping Chen, Yu Ray Chen

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

指紋

深入研究「Making a little history with the chang gung cleft lip repair」主題。共同形成了獨特的指紋。