Lung cancer susceptibility and genetic polymorphisms of Exo1 gene in Taiwan

N. Y. Hsu, Hwei Chung Wang, Chung Hsing Wang, Chang Fang Chiu, Hsien Chang Tseng, Shiu Yun Liang, Chia Wen Tsai, Cheng Chieh Lin, Da Tian Bau

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

36 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Lung cancer susceptibility and genetic polymorphisms of Exo1 gene in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences