Lung cancer susceptibility and genetic polymorphism of DNA repair gene XRCC4 in Taiwan

Nan Yung Hsu, Hwei Chung Wang, Chung Hsing Wang, Chia Lin Chang, Chang Fang Chiu, Hong Zin Lee, Chia Wen Tsai, Da Tian Bau

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Lung cancer susceptibility and genetic polymorphism of DNA repair gene XRCC4 in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences