Low-dose Three-dimensional CT of Paranasal Sinuses

Liang Kuang Chen, Yuh Feng Tsai, Bo Lin Liu, Chin Si Lin, Chien Si Lu, An Cheng Shiau, Chong Hong Tsai, Ming Chong Tseng, Kun Mu Lu, Cheng Tau Su, Min Szu Yao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Low-dose Three-dimensional CT of Paranasal Sinuses」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences