Longstanding tracheobronchial foreign body in an adult

Ti Hei Wu, Yeung Leung Cheng, Ching Tzao, Hung Chang, Chih Ming Hsieh, Shih Chun Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)808-810
頁數3
期刊Respiratory Care
57
發行號5
DOIs
出版狀態已發佈 - 5月 2012
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 肺和呼吸系統醫學
  • 重症監護和重症監護醫學

引用此