Longitudinal changes in physical and mental health of older adults with chronic hepatitis B infection: Trajectories and predictors

Chang Hua Chen, Ming Shiang Wu, Yu Wen Yang, Yen Tze Liu, Yen Feng Chiu, Chih Cheng Hsu, Shu Chun Chuang, Tieh Chi Chung, Tsung Lung Tsai, Wen Hao Huang, Wei Lin Huang, Chung Chou Juan, Li Ming Lien, Chao A. Hsiung, I. Chien Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Longitudinal changes in physical and mental health of older adults with chronic hepatitis B infection: Trajectories and predictors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences