Long-term results of anti-Helicobacter pylori therapy in early-stage gastric high-grade transformed MALT lymphoma

Li Tzong Chen, Jaw Town Lin, John Jen Tai, Gran Hum Chen, Hong Zen Yeh, Sheng Shun Yang, Hsiu Po Wang, Sung Hsin Kuo, Bor Shyang Sheu, Chang Ming Jan, Wen Ming Wang, Tsang En Wang, Chew Wun Wu, Chi Long Chen, Ih Jen Su, Jacqueline Whang-Peng, Ann Lii Cheng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

155 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Long-term results of anti-Helicobacter pylori therapy in early-stage gastric high-grade transformed MALT lymphoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences