Long-term effectiveness of faecal immunochemical test screening for proximal and distal colorectal cancers

Han Mo Chiu, Grace Hsiao Hsuan Jen, Ying Wei Wang, Jean Ching Yuan Fann, Chen Yang Hsu, Ya Chung Jeng, Amy Ming Fang Yen, Sherry Yueh Hsia Chiu, Sam Li Sheng Chen, Wen Feng Hsu, Yi Chia Lee, Ming Shiang Wu, Chien Yuan Wu, Yann Yuh Jou, Tony Hsiu His Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Long-term effectiveness of faecal immunochemical test screening for proximal and distal colorectal cancers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences