LncRNA LINC00974 activates TGF-β/Smad signaling to promote oral fibrogenesis

Chih Yuan Fang, Cheng Chia Yu, Yi Wen Liao, Pei Ling Hsieh, Ming Yi Lu, Kuan Chou Lin, Ching Zong Wu, Lo Lin Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「LncRNA LINC00974 activates TGF-β/Smad signaling to promote oral fibrogenesis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences