Lineage tracing reveals distinctive fates for mesothelial cells and submesothelial fibroblasts during peritoneal injury

Yi Ting Chen, Yu Ting Chang, Szu Yu Pan, Yu Hsiang Chou, Fan Chi Chang, Pei Ying Yeh, Yuan Hung Liu, Wen Chih Chiang, Yung Ming Chen, Kwan Dun Wu, Tun Jun Tsai, Jeremy S. Duffield, Shuei Liong Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

93 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Lineage tracing reveals distinctive fates for mesothelial cells and submesothelial fibroblasts during peritoneal injury」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences