Levels of 15-HETE and TXB2 in exhaled breath condensates as markers for diagnosis of childhood asthma and its therapeutic outcome

Li Chen Chen, Hsu Min Tseng, Ming Ling Kuo, Chih Yung Chiu, Sui Ling Liao, Kuan Wen Su, Ming Han Tsai, Man Chin Hua, Shen Hao Lai, Tsung Chieh Yao, Kuo Wei Yeh, Ai Hsuan Wu, Hsiu Yueh Yu, Jing Long Huang, Shau Ku Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Levels of 15-HETE and TXB2 in exhaled breath condensates as markers for diagnosis of childhood asthma and its therapeutic outcome」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences