Leukemia Inhibitory Factor Promotes Castration-resistant Prostate Cancer and Neuroendocrine Differentiation by Activated ZBTB46

Yen-Nien Liu, Shaoxi Niu, Wei-Yu Chen, Qingfu Zhang, Yulei Tao, Wei-Hao Chen, Kuo-Ching Jiang, Xufeng Chen, Huaiyin Shi, Aijun Liu, Jinhang Li, Yanjing Li, Yi-Chao Lee, Xu Zhang, Jiaoti Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Leukemia Inhibitory Factor Promotes Castration-resistant Prostate Cancer and Neuroendocrine Differentiation by Activated ZBTB46」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences