Leiomyosarcoma of the gastric cardia and fundus

Chih Cheng Hsieh, Chih Shiun Shih, Yu-Chung Wu, Biing Shiun Huang, Wen Hu Hsu, Min Hsiung Huang, Liang Shun Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Leiomyosarcoma of the gastric cardia and fundus」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences