Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Peritoneal Dialysis

Cho Kai Wu, Jen Kuang Lee, Yi Fan Wu, Chia Ti Tsai, Fu Tien Chiang, Juey Jen Hwang, Jiunn Lee Lin, Kuan Yu Hung, Jenq Wen Huang, Jou Wei Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Peritoneal Dialysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences