Late Cardiovascular Complications After Surgical or Balloon Angioplasty of Coarctation of Aorta in an Asian Cohort

Hsin Hui Chiu, Shuenn Nan Chiu, Fu Chang Hu, Chun An Chen, Ming Tai Lin, Jou Kou Wang, Chung I. Chang, Yih Shang Chen, Ing Sh Chiu, Mei Hwan Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Late Cardiovascular Complications After Surgical or Balloon Angioplasty of Coarctation of Aorta in an Asian Cohort」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences