Large-scale assessment of consistency in sleep stage scoring rules among multiple sleep centers using an interpretable machine learning algorithm

Gi Ren Liu, Ting Yu Lin, Hau Tieng Wu, Yuan Chung Sheu, Ching Lung Liu, Wen Te Liu, Mei Chen Yang, Yung Lun Ni, Kun Ta Chou, Chao Hsien Chen, Dean Wu, Chou Chin Lan, Kuo Liang Chiu, Hwa Yen Chiu, Yu Lun Lo

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Large-scale assessment of consistency in sleep stage scoring rules among multiple sleep centers using an interpretable machine learning algorithm」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences