Lack of association between CLEC5A gene single-nucleotide polymorphisms and Kawasaki disease in Taiwanese children

Ya-Ling Yang, Wei Pin Chang, Yu-Wen Hsu, Wei-Chiao Chen, Hong-Ren Yu, Chi-Di Liang, Yao-Ting Tsai, Ying-Hsien Huang, Kuender D. Yang, Ho-Chang Kuo, Wei-Chiao Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Lack of association between CLEC5A gene single-nucleotide polymorphisms and Kawasaki disease in Taiwanese children」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds