KCNQ1 variants associate with hypertension in type 2 diabetes and affect smooth muscle contractility in vitro

Kuo Chin Huang, Te Mao Li, Xiang Liu, Jin Hua Chen, Wen Kuei Chien, Yi Tzone Shiao, Hsinyi Tsang, Ting Hsu Lin, Chiu Chu Liao, Shao Mei Huang, Ju Pi Li, Cheng Wen Lin, Jung Chun Lin, Chih Chien Lin, Chih Ho Lai, Chi Fung Cheng, Wen Miin Liang, Chien Hui Hung, Ching Chu Chen, Ying Ju LinFuu Jen Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「KCNQ1 variants associate with hypertension in type 2 diabetes and affect smooth muscle contractility in vitro」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds