Intermixing-seeded growth for high-performance planar heterojunction perovskite solar cells assisted by precursor-capped nanoparticles

Shao Sian Li, Chi Huang Chang, Ying Chiao Wang, Chung Wei Lin, Di Yan Wang, Jou Chun Lin, Chia Chun Chen, Hwo Shuenn Sheu, Hao Chung Chia, Wei Ru Wu, U. Ser Jeng, Chi Te Liang, Raman Sankar, Fang Cheng Chou, Chun Wei Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章

92 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Intermixing-seeded growth for high-performance planar heterojunction perovskite solar cells assisted by precursor-capped nanoparticles」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences