Inhibitory effect of Anoectochilus formosanus extract on hyperglycemia-related PD-L1 expression and cancer proliferation

Yih Ho, Yan Fang Chen, Li Hsuan Wang, Kuang Yang Hsu, Yu Tang Chin, Yu Chen S.H. Yang, Shwu Huey Wang, Yi Ru Chen, Ya Jung Shih, Leroy F. Liu, Kuan Wang, Jacqueline Whang-Peng, Heng Yuan Tang, Hung Yun Lin, Hsuan Liang Liu, Shwu Jiuan Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Inhibitory effect of Anoectochilus formosanus extract on hyperglycemia-related PD-L1 expression and cancer proliferation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences