Inhibition of Long-Term Variability in Decoding Forelimb Trajectory Using Evolutionary Neural Networks With Error-Correction Learning

Shih Hung Yang, Han Lin Wang, Yu Chun Lo, Hsin Yi Lai, Kuan Yu Chen, Yu Hao Lan, Ching Chia Kao, Chin Chou, Sheng Huang Lin, Jyun We Huang, Ching Fu Wang, Chao Hung Kuo, You Yin Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「Inhibition of Long-Term Variability in Decoding Forelimb Trajectory Using Evolutionary Neural Networks With Error-Correction Learning」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences