Inflammatory macrophages switch to CCL17-expressing phenotype and promote peritoneal fibrosis

Yi Ting Chen, Hao Hsu, Chi Chun Lin, Szu Yu Pan, Shin Yun Liu, Ching Fang Wu, Pei Zhen Tsai, Chia Te Liao, Hui Teng Cheng, Wen Chih Chiang, Yung Ming Chen, Tzong Shinn Chu, Shuei Liong Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Inflammatory macrophages switch to CCL17-expressing phenotype and promote peritoneal fibrosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences