Infertility with defective spermatogenesis and steroidogenesis in male mice lacking androgen receptor in Leydig cells

Qingquan Xu, Hung Yun Lin, Shauh Der Yeh, I. Chen Yu, Ruey Shen Wang, Yen Ta Chen, Caixia Zhang, Saleh Altuwaijri, Lu Min Chen, Kuang Hsiang Chuang, Han-Sun Chiang, Shuyuan Yeh, Chawnshang Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

121 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Infertility with defective spermatogenesis and steroidogenesis in male mice lacking androgen receptor in Leydig cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences