Infection Control and SARS Transmission among Healthcare Workers, Taiwan

Yee Chun Chen, Pei Jer Chen, Shan Chwen Chang, Chiang Lian Kao, Shiou Hwa Wang, Li Hua Wang, Pan Chyr Yang, Ding Shinn Chen, Yuan Teh Lee, Che Ming Teng, Hong Nerng Ho, Ming Fu Chang, Jin Town Wang, Chuan Liang Kao, Wei Kung Wang, Cheng Hsiang Hsiao, Po Ren Hsueh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

43 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Infection Control and SARS Transmission among Healthcare Workers, Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences