Induction of apoptosis in human leukemic U937 cells by tetrandrine

Yuen Liang Lai, Yu Jen Chen, Tsu Yen Wu, Sheng Yuan Wang, Kuo Hua Chang, Chong Hung Chung, Mong Liang Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

53 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Induction of apoptosis in human leukemic U937 cells by tetrandrine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences