Indoor ozone levels, houseplants and peak expiratory flow rates among healthy adults in Taipei, Taiwan

Li Te Chang, Gui Bing Hong, Shao Ping Weng, Hsiao Chi Chuang, Ta Yuan Chang, Chien Wei Liu, Wan Yu Chuang, Kai Jen Chuang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Indoor ozone levels, houseplants and peak expiratory flow rates among healthy adults in Taipei, Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences