Increased risk of subarachnoid hemorrhage in patients with systemic lupus erythematosus: A nationwide population-based study

Yu Sheng Chang, Chia Jen Liu, Wei Sheng Chen, Chien Chih Lai, Shu Hung Wang, Tzeng Ji Chen, Cheng Hwai Tzeng, Chang Youh Tsai, Shuu Jiun Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Increased risk of subarachnoid hemorrhage in patients with systemic lupus erythematosus: A nationwide population-based study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences