Increased microvolt T-wave alternans in patients with repaired tetralogy of Fallot

Shuenn Nan Chiu, Hsin Hui Chiu, Jou Kou Wang, Ming Tai Lin, Chun An Chen, En Ting Wu, Chun Wei Lu, Mei Hwan Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Increased microvolt T-wave alternans in patients with repaired tetralogy of Fallot」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences