Incidence of soft tissue sarcoma in Taiwan: A nationwide population-based study (2007–2013)

Giun Yi Hung, Jiun Lin Horng, Paul Chih Hsueh Chen, Li Yih Lin, Jinn Yang Chen, Pei Hung Chuang, Ta Chung Chao, Chueh Chuan Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Incidence of soft tissue sarcoma in Taiwan: A nationwide population-based study (2007–2013)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences