Inactivation of Myosin binding protein C homolog in zebrafish as a model for human cardiac hypertrophy and diastolic dysfunction.

Yau Hung Chen, Chiung Wen Pai, Shu Wei Huang, Sheng Nan Chang, Lian Yu Lin, Fu Tien Chiang, Jiunn Lee Lin, Juey Jen Hwang, Chia Ti Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Inactivation of Myosin binding protein C homolog in zebrafish as a model for human cardiac hypertrophy and diastolic dysfunction.」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences