In Vitro Characterization of Enzymatic Properties and Inhibition of the p53R2 Subunit of Human Ribonucleotide Reductase

Jimin Shao, Bingsen Zhou, Lijun Zhu, Weihua Qiu, Yate Ching Yuan, Bixin Xi, Yun Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

76 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「In Vitro Characterization of Enzymatic Properties and Inhibition of the p53R2 Subunit of Human Ribonucleotide Reductase」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences