In utero exposure to environmental lead and manganese and neurodevelopment at 2 years of age

Ching Chun Lin, Yu Chuan Chen, Feng Chiao Su, Chien Mu Lin, Hua Fang Liao, Yaw Huei Hwang, Wu Shiun Hsieh, Suh Fang Jeng, Yi Ning Su, Pau Chung Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

85 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「In utero exposure to environmental lead and manganese and neurodevelopment at 2 years of age」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences