In situ urografin testiculography (ISUT): A new diagnostic technique for blunt testicular trauma

D. S. Yu, Y. C. Tsai, S. Y. Chang, C. P. Ma

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「In situ urografin testiculography (ISUT): A new diagnostic technique for blunt testicular trauma」主題。共同形成了獨特的指紋。