In reply [2]

Wei Shu Wang, Jen Kou Lin, Tzu Chen Lin, Wei Shone Chen, Jeng Kae Jiang, Huann Sheng Wang, Tzeon Jye Chiou, Jin Hwang Liu, Chueh Chuan Yen, Po Min Chen

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

原文英語
頁(從 - 到)1372-1373
頁數2
期刊Oncologist
12
發行號11
DOIs
出版狀態已發佈 - 11月 2007
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 腫瘤科
  • 癌症研究

引用此