Imprint cytology of nasopharyngeal biopsies

Tsu Yi Chao, Wen Yaw Chiou, Jia Guang Liang, Tang Yi Tsao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Imprint cytology of nasopharyngeal biopsies」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences