Importance-performance analysis of personal health records in Taiwan: A web-based survey

Hsiao Hsien Rau, Yi Syuan Wu, Chi Ming Chu, Fu Chung Wang, Min Huei Hsu, Chi Wen Chang, Kang Hua Chen, Yen Liang Lee, Senyeong Kao, Yu Lung Chiu, Hsyien Chia Wen, Anis Fuad, Chien Yeh Hsu, Hung Wen Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Importance-performance analysis of personal health records in Taiwan: A web-based survey」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences