Impacts of RETN genetic polymorphism on breast cancer development

Chao Qun Wang, Chih Hsin Tang, Huey En Tzeng, Lulu Jin, Jin Zhao, Le Kang, Yan Wang, Gui Nv Hu, Bi Fei Huang, Xiaoni Li, Yong Ming Zhao, Chen Ming Su, Hong Chuan Jin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Impacts of RETN genetic polymorphism on breast cancer development」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences