Impact of Undertreatment of Cancer Pain With Analgesic Drugs on Patient Outcomes: A Nationwide Survey of Outpatient Cancer Patient Care in Taiwan

Wen Chi Shen, Jen Shi Chen, Yu Yun Shao, Kuan Der Lee, Tzeon Jye Chiou, Yung Chuan Sung, Kun Ming Rau, Chia Jui Yen, Yu Min Liao, Ta Chih Liu, Ming Fang Wu, Ming Yang Lee, Ming Sun Yu, Wen Li Hwang, Pang Yu Lai, Cheng Shyong Chang, Wen Chi Chou, Ruey Kuen Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Impact of Undertreatment of Cancer Pain With Analgesic Drugs on Patient Outcomes: A Nationwide Survey of Outpatient Cancer Patient Care in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences