Impact of Sofosbuvir-Based Direct-Acting Antivirals on Renal Function in Chronic Hepatitis C Patients With Impaired Renal Function: A Large Cohort Study From the Nationwide HCV Registry Program (TACR)

Chung Feng Huang, Kuo Chih Tseng, Pin Nan Cheng, Chao Hung Hung, Ching Chu Lo, Cheng Yuan Peng, Ming Jong Bair, Ming Lun Yeh, Chien Hung Chen, Pei Lun Lee, Chun Yen Lin, Hsing Tao Kuo, Chun Ting Chen, Chi Chieh Yang, Jee Fu Huang, Chi Ming Tai, Jui Ting Hu, Chih Lang Lin, Wei Wen Su, Wei Lun TsaiYi Hsiang Huang, Chien Yu Cheng, Chih Lin Lin, Chia Chi Wang, Sheng Shun Yang, Lein Ray Mo, Guei Ying Chen, Chun Chao Chang, Szu Jen Wang, Chia Sheng Huang, Tsai Yuan Hsieh, Chih Wen Lin, Tzong Hsi Lee, Lee Won Chong, Chien Wei Huang, Shiuh Nan Chang, Ming Chang Tsai, Shih Jer Hsu, Jia Horng Kao, Chun Jen Liu, Chen Hua Liu, Han Chieh Lin, Mei Hsuan Lee, Pei Chien Tsai, Chia Yen Dai, Wan Long Chuang, Chi Yi Chen, Ming Lung Yu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Impact of Sofosbuvir-Based Direct-Acting Antivirals on Renal Function in Chronic Hepatitis C Patients With Impaired Renal Function: A Large Cohort Study From the Nationwide HCV Registry Program (TACR)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences