Impact of MCA stenosis on the early outcome in acute ischemic stroke patients

Jiann Shing Jeng, Fang I. Hsieh, Hsu Ling Yeh, Wei Hung Chen, Hou Chang Chiu, Sung Chun Tang, Chung Hsiang Liu, Huey Juan Lin, Shih Pin Hsu, Yuk Keung Lo, Lung Chan, Chih Hung Chen, Ruey Tay Lin, Yu Wei Chen, Jiunn Tay Lee, Chung Hsin Yeh, Ming Hui Sun, Ta Chang Lai, Yu Sun, Mu Chien SunPo Lin Chen, Tsuey Ru Chiang, Shinn Kuang Lin, Bak Sau Yip, Chin I. Chen, Chi Huey Bai, Sien Tsong Chen, Hung Yi Chiou, Li Ming Lien, Chung Y. Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Impact of MCA stenosis on the early outcome in acute ischemic stroke patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds