Imaging brain hemodynamic changes during rat forepaw electrical stimulation using functional photoacoustic microscopy

Lun De Liao, Meng Lin Li, Hsin Yi Lai, Yen Yu I Shih, Yu Chun Lo, Siny Tsang, Paul Chang Po Chao, Chin Teng Lin, Fu Shan Jaw, You Yin Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

90 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Imaging brain hemodynamic changes during rat forepaw electrical stimulation using functional photoacoustic microscopy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences