Identification of tumor-associated plasma biomarkers using proteomic techniques: From mouse to human

Hsueh Fen Juan, Jenn Han Chen, Wei Tse Hsu, Su Ching Huang, Shui Tein Chen, John Yi Chung Lin, Yu Wang Chang, Chih Yin Chiang, Li Li Wen, De Chuan Chan, Yao Chi Liu, Yu Ju Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

78 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Identification of tumor-associated plasma biomarkers using proteomic techniques: From mouse to human」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds