Identification of a dual TAOK1 and MAP4K5 inhibitor using a structure-based virtual screening approach

Min Wu Chao, Tony Eight Lin, Wei Chun HuangFu, Chao Di Chang, Huang Ju Tu, Liang Chieh Chen, Shih Chung Yen, Tzu Ying Sung, Wei Jan Huang, Chia Ron Yang, Shiow Lin Pan, Kai Cheng Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

搜尋結果