Identification of a dual FLT3 and MNK2 inhibitor for acute myeloid leukemia treatment using a structure-based virtual screening approach

Shih Chung Yen, Liang Chieh Chen, Han Li Huang, Wei Chun HuangFu, Yi Ying Chen, Tony Eight Lin, Ssu Ting Lien, Hui Ju Tseng, Tzu Ying Sung, Jui Hua Hsieh, Wei Jan Huang, Shiow Lin Pan, Kai Cheng Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Identification of a dual FLT3 and MNK2 inhibitor for acute myeloid leukemia treatment using a structure-based virtual screening approach」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds