Hydraulic extraction of high quality sperms from a dual gradient sperm sorter for in-vitro fertilizatio

Yueh Jen Chen, Ren Guei Wu, Peng Chun Chen, Yu Nan Lin, Huei Wen Hsiu, Ching Chu Yen, Chia-Woei Wang, Li-Chern Pan, Fan Gang Tseng

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

指紋 深入研究「Hydraulic extraction of high quality sperms from a dual gradient sperm sorter for in-vitro fertilizatio」主題。共同形成了獨特的指紋。