Humoral Immunogenicity and Reactogenicity of the Standard ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination in Taiwan

Jer Hwa Chang, Jeng Fong Chiou, Ching Sheng Hung, Ming Che Liu, Hui Wen Chang, Shiao Ya Hong, Cheng Yi Wang, Yi Ling Lin, Yi Chen Hsieh, Chi Li Chung, Ying Shih Su, Shu Tai Shen Hsiao, Doresses Liu, Jian Jong Liang, Chun Che Liao, Chih Shin Chang, Kevin Shu Leung Lai, Han Chuan Chuang, Ko Ling Chien, Wei Ciao WuYuan Chii G. Lee, Sey En Lin, Yung Kang Shen, Chiung Fang Hsu, Jude Chu Chun Wang, Shih Hsin Hsiao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Humoral Immunogenicity and Reactogenicity of the Standard ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds