HOGG1 rs1052133 Genotypes and Risk of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia in a Taiwanese Population

Pei Chen Hsu, Chao Chun Chen, Huey En Tzeng, Yuan Nian Hsu, Chien Chung Kuo, Meng Liang Lin, Wen Shin Chang, Yun Chi Wang, Chia Wen Tsai, Jen Sheng Pei, DA Tian Bau

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「HOGG1 rs1052133 Genotypes and Risk of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia in a Taiwanese Population」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds