Histamine regulates cyclooxygenase 2 gene activation through Orai1-mediated NFκB activation in lung cancer cells

Wan Chen Huang, Chee Yin Chai, Wei Chiao Chen, Ming Feng Hou, Yu Shiuan Wang, Yi Ching Chiu, Shiang Ru Lu, Wen Chang Chang, Suh Hang Hank Juo, Jaw Yuan Wang, Wei Chiao Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

34 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Histamine regulates cyclooxygenase 2 gene activation through Orai1-mediated NFκB activation in lung cancer cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences